Hydroelectric Generator โปรเจคเครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ

พลังงานสะอาด นอกจากโซลาเซลที่เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้ พลังงานน้ำก็ถือเป็นอีก 1 พลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ได้ในพื้นที่ที่เหมาะสม “เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ” โปรเจคนี้มาจากประเทศญีปุ่น ใช้แหล่งน้ำมาจากลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้าน โดยสภาพบ้านเมืองของญีปุ่นมีลักษณะเป็นภูเขา ทำให้หาแหล่งน้ำมาใช้ปั่นไฟได้ง่ายขึ้น

สำหรับประเทศไทย เครื่องนี้อาจจะเหมาะกับทางภาคเหนือ หรือ ในพื้นที่อุทยาน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โซลาเซลใช้ไม่ได้(ป่าทึบ) อาจจะใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ตรวจไฟป่า เฝ่าระวังการลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์ ระบบตรวจสอบระดับน้ำในลำธาร เก็บข้อมูลสภาพน้ำ เครื่องดักถ่ายรูปสัตว์ หรืออื่นๆ ที่ต้องการแหล่งพลังงาน แต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องอยู่ไกล้ๆแหล่งน้ำ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

DIYofThings,Arduino Project,IOT Project,ESP32,ESP8266,RASPBERRY PI