Hydroelectric Generator โปรเจคเครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ

พลังงานสะอาด นอกจากโซลาเซลที่เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้ พลังงานน้ำก็ถือเป็นอีก 1 พลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ได้ในพื้นที่ที่เหมาะสม “เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ” โปรเจคนี้มาจากประเทศญีปุ่น ใช้แหล่งน้ำมาจากลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้าน โดยสภาพบ้านเมืองของญีปุ่นมีลักษณะเป็นภูเขา ทำให้หาแหล่งน้ำมาใช้ปั่นไฟได้ง่ายขึ้น สำหรับประเทศไทย เครื่องนี้อาจจะเหมาะกับทางภาคเหนือ หรือ ในพื้นที่อุทยาน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โซลาเซลใช้ไม่ได้(ป่าทึบ)…

The MagPi Magazine ฉบับที่ 96 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สำหรับเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับ Raspberry Pi เพียบ ไปโหลดกันได้ ที่นี้ เลย

HackSpace magazine ฉบับ 33 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

มาตามนัดเช่นเดิมไปโหลดกันได้ ทีนี้ เลย