2 Key – เก่งโคตรร สร้างเองตั้งแต่ต้น ให้ออกมาเป็นสินค้าขายเลย

ออกแบบ 2 key switch ใช้งานได้จริง เอาไว้ทำมาโคร คีลัด ทำตั้งแต่ต้น จนออกมาเป็นสินค้าขายเลย เครื่องมือพร้อมมากกกกก

https://www.bilibili.com/video/BV1Ce411M7wX/?vd_source=db5420ba2c532a806a398d183568640a